Van Tilburg-Bastianen Groep

Privacy Statement

Bescherming persoonsgegevens

Arrow down Lees verder

Privacy statement

Bescherming persoonsgegevens

Van Tilburg-Bastianen Groep B.V., gevestigd aan de Heilaar-Noordweg 1, 4814 RR Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.tb.nl

Heilaar - Noordweg 1

4814 RR Breda

+31 76 8 000 000

email: privacy@tb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. (hierna: “wij”), verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, een overeenkomst aangaat en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
 • ID (paspoort/rijbewijs)
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).
 • Kenteken voertuig (wanneer van toepassing)
 • Klanttevredenheidsgegevens
 • IP Adressen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tb.nl, dan kunnen wij deze informatie verwijderen.

Kredietwaardigheidscheck: Er zijn situaties waarbij een financiering van een product dat wij leveren opgesteld wordt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, toetsen wij jouw kredietwaardigheid.

Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) uit te wisselen met registratie instanties (BKR, KvK) en te analyseren.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Een wat specifiekere lijst volgt hieronder:

 • Het afhandelen van jouw betaling en/of orders
 • Reserveren van een voertuig
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Klantenservice, garantieservice, klachten en/of verzoeken
 • Uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten
 • Invullen van bestaande en toekomstige vacatures  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. en hebt je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@tb.nl.

Wij zullen binnen 4 weken contact opnemen met het voor ons bekende adres om uw identiteit te controleren, deze te beoordelen en daar waar relevant uw uitvoering van uw rechten in werking te zetten.

Als identiteitscontrole vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy, deze ‘bijzondere’ persoonsgegevens hebben wij niet nodig voor de identificatie.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@tb.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne bewaarbeleid en/of zo lang als:

 1. Jij klant bent bij TB  of interesse blijft tonen in de diensten van TB,
 2. Wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of
 3. Wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

In het algemeen kan gesteld worden dat wij de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen de gegevens met;

 • Met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden
 • Andere bedrijfsonderdelen binnen de Van Tilburg-Bastianen Groep voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan jou
 • Met partijen die TB assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs)
 • Handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik.
 • Instanties op basis van wettelijke verplichtingen zoals registratie voertuigen.

Marketing:

Wij sturen marketingmateriaal, aanbiedingen en of andere commerciële informatie via kanalen zoals de telefoon, email of sociale media.

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens sturen wij deze inclusief de aanwijzingen toestemming te gegeven of in te trekken en een link naar het privacy statement voor marketing.

Persoonsgegevens van marketing gerelateerde contactpersonen zijn op de volgende manier aangedragen:

 • Direct contact
 • Via relaties
 • Evenementen
 • Relatie databases. In dit geval hebben wij ons ervan verzekerd dat de brongegevens tot stand zijn gekomen met toestemming van de personen.
 • Opgesteld via patronen, zoals een status in het profiel dat wij over jou opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee je een aankoop doet of dienst afneemt)

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

De tracking cookies worden gebruikt om het verkeer naar de website bij te houden. Ze worden ook gebruikt om patronen over consumptiegedrag in kaart te brengen (zie Privacy Statement - Marketingsectie).

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de www.tb.nl website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google.com
 • Google-analytics
 • Doubleclick
 • Google ads services
 • YouTube

Uitlezen brandstof- en elektriciteitsverbruik

Volgens Europese regelgeving dient bij de APK van personen- en bedrijfsvoertuigen tot 3.500 Kg met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2021 het brandstof- en elektriciteitsverbruik te worden uitgelezen en geregistreerd. De klant mag dit weigeren. In dat geval wordt op het APK rapport vermeld dat de aanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven

Website reviews:

De reviews die op onze site staan worden door Klantenvertellen verzameld en gecontroleerd op echtheid. Alle verzamelde beoordelingen zijn afkomstig van iemand die bij ons een aankoop heeft gedaan. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld omdat producten of diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van een betaalde samenwerking, dan blijkt dit duidelijk uit de review. Wij doen er alles aan om nepreviews te voorkomen door te controleren of deze persoon bij ons bekend is en vragen een aankoopbewijs op als we de reviewer niet kennen. Nepreviews worden door ons verwijderd.

Wijzigingen:

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn hieronder te raadplegen:

Dit statement is voor het laatst herzien op 07 juni 2022.