Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij TB
 

Als familiebedrijf uit 1934 zijn we niet voor niets zo oud en groot geworden als we vandaag zijn. We hebben ons al die jaren gericht op langdurige relaties en op een duurzame bijdrage aan onze omgeving. En dat blijven we doen. We adviseren onze klanten passend en steeds schoner vervoer en leggen onszelf een hoge duurzaamheidsstandaard op. Ontdek wat TB doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Bekijk hier ons MVO verslag 2022

1.1 We investeren in duurzame inzetbaarheid

We zorgen ervoor dat onze medewerkers hun werk veilig en gezond kunnen doen, vitaal blijven en zich kunnen omscholen en opleiden om ook breder inzetbaar te zijn en blijven. Ons MTO (Medewerkers tevredenheidsonderzoek) van vorig jaar laat zien dat we op die gebieden hoger scoren dan de benchmark.

1.2 We zorgen voor veilig werk

We werken we volgens de Arbowet en het Besluit Risico’s Zware Ongevallen en organiseren het werk zo, dat er geen nadelige impact of risico’s op schade en letsel zijn. Om de kans op incidenten op de werkvloer te verkleinen zijn door middel van een risico-inventarisatie & -evaluatie alle arbeidsrisico's in kaart gebracht. De manager Facilitaire Zaken & HSE (Health, Safety & Environment), ondersteunt door preventiemedewerkers en de HSE coördinator, dragen vervolgens zorg voor het doorvoeren van verbetermaatregelen aan de hand van het bij de RI&E horende Plan van Aanpak. Ook psychosociaal zorgen we voor een veilige omgeving; Zo kunnen onze medewerkers ongewenst gedrag melden bij een interne of externe vertrouwenspersoon en hanteren wij een zero tolerance beleid op het gebied van ongewenste gedragingen als pesten, uitingen van haat en intimidatie.

1.3 We zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden

Alle fysieke en fysische omstandigheden op de werkplek die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, moeten in orde zijn. We nemen onze zorgplicht zeer serieus, monitoren doorlopend de omstandigheden en nemen nieuwe en innovatieve maatregelen om onze medewerkers gezond te houden.

1.4 We zetten ons in voor diversiteit en inclusiviteit

We bevorderen de diversiteit van onze werknemers op het gebied van vaardigheden, kennis, leeftijd, cultuur, geslacht en herkomst. We streven naar een goede man-vrouwverhouding en zo divers mogelijk leidinggevende teams waarin verschillende kwaliteiten, vaardigheden, kennis en drijfveren vertegenwoordigd zijn.

1.5 We zijn sociaal betrokken en geven iedereen een kans

We zijn een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers van alle lagen van de bevolking. Van wetenschappelijk opgeleid, tot toetreders en herintreders. We geven re-integratiekandidaten, leerlingen, studenten, herintreders en gepensioneerde ex-medewerkers allemaal een kans en bieden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om bij ons te werken.

1.6 We investeren in ontwikkelingsmogelijkheden

Onze werknemers krijgen de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen en te scholen naast hun huidige werkzaamheden en functie. We starten met veiligheidstrainingen en dealer-opleidingsprogramma’s, waarna we onze werknemers actief stimuleren om hun kennis en kunde te verbreden en vergroten op de vlakken waarin ze dat graag willen.

1.7 We zetten ons in voor een duurzame keten

We bevorderen de milieu- en arbeidsomstandigheden in onze keten. Door bij het inkopen van producten en diensten sterk te letten op de sociale en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en door daarover afspraken te maken met onze leveranciers en afnemers.

1.8 We gaan zorgvuldig om met informatie en systemen

We zetten ons in voor informatie- en systeembeveiliging van werknemersgegevens, klantgegevens en andere gevoelige informatie. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben onze systemen ingericht naar de standaarden van ISO 27001 en hebben een interne Compliance Officer.

1.9 We beperken en voorkomen omgevingshinder

We beperken de geluidsoverlast, verkeersoverlast, stankoverlast of een andere vorm van overlast die door de omwonenden en bedrijven rondom onze vestigingen als hinderlijk wordt ervaren. Ook hebben we een actief beleid om overlast te beperken. Zo brengen we overlastrisico’s in kaart, gaan we in gesprek met de omwonenden en bestrijden we eventuele risico’s met gepaste maatregelen.

2.1 We zetten ons in voor hoge klanttevredenheid

De glimlach van onze klanten is al generaties lang ons bestaansrecht. Daarom meten we de klanttevredenheid van onze autoklanten met een NPS-meting (Net Promotor Score), een Algemene Tevredenheidsbeoordeling en een Are You Happy Call (AYHC).

De tevredenheid van onze truckklanten meten we met een sterrenmeting en een enquête. Met de resultaten gaan we aan de slag om de klanttevredenheid te waarborgen en verbeteren.

2.2 We bieden kwaliteit in product en service

Het bieden van een kwalitatieve dienstverlening en kwalitatieve producten is de belangrijkste factor voor een tevreden klant. We toetsen de kwaliteit van onze werkplaats- en showroomwerkzaamheden met LIS-testen, mystery shoppers en ISO 9001-audits. En hoewel we weinig tot geen invloed hebben op de kwaliteit of levensduur van de verkochte auto’s, doen we ons best voor een goede klantrelatie. Bij trucks staan we direct structureel in contact met de fabrikant en kunnen zo samen beter actie ondernemen als de productkwaliteit te wensen overlaat.

2.3 We zetten in op gezonde financiële prestaties

Als we financieel gezond zijn, kunnen we meer dan 600 gezinnen een inkomen bieden, investeren in goede arbeidsomstandigheden en nieuwe aandrijflijnen aanbieden. Met een gezonde omzet en winst kunnen we bijdragen aan de economische groei en welvaart van zowel Nederland als Duitsland & Polen. Ook kunnen we zo significant bijdragen aan de transitie naar emissievrije mobiliteit, door te investeren in elektrische of emissievrije auto’s voor het brede publiek.

3.1 We dringen onze eigen emissies terug

We analyseren de CO₂-uitstoot van het woon-werkverkeer van ons personeel en van onze eigen bedrijfsmiddelen. Denk aan het energieverbruik van de vestigingen, onze bedrijfsvoertuigen en  bedrijfsmiddelen zoals Kärchers en aggregaten. We willen onze ecologische impact verkleinen door ons wagenpark te elektrificeren en verantwoord om te gaan met energie.

3.2 We stimuleren klanten om emissievrij te rijden

We bevorderen emissievrije mobiliteit in Nederland. Daarin volgen we de doelstellingen en richtlijnen van de importeur en fabrikant. TB promoot het nieuwe rijden aan consumenten en bedrijven (én ons eigen personeel) en verschaft voertuiginformatie aan de wagenparkbeheerders.

3.3 We verlagen ons energieverbruik

Ons elektriciteitsverbruik verlagen we met automatische en situatieafhankelijke regelaars voor verlichting en klimaatregeling en door intensieve verbruikers te vervangen door zuinigere alternatieven.

Alle elektriciteit die we op de Nederlandse vestigingen gebruiken is 100% groen en afkomstig van in Nederland opgewekte stroom uit zon, wind en water. Ons gasverbruik verlagen we onder andere door het gebruik van Warmte Koude Opslag (WKO) systemen, de aanvoertemperatuur van het CV-water automatisch te regelen op basis van de buitentemperatuur en de inzet van modulerende HR ketels.

3.4 We verminderen en recyclen afval

Wij scheiden 20 verschillende afvalstromen (materialen, onderdelen en vloeistoffen) en geven zoveel mogelijk afvalstromen een circulair leven. Daarnaast verminderen we het afvalvolume van onze eigen activiteiten en zijn we in gesprek met onze leveranciers om de hoeveelheid afval, als gevolg van verpakkingsmaterialen, samen verder terug te dringen.

3.5 We besparen op ons waterverbruik

Bij onze nieuwe autowasstraat in Breda stroomt 80% minder afvalwater naar het riool. Dat komt door de extra waterbesparende ZEOLIS-installatie van Istobal; volledig biologisch en waterbesparend omdat het vrijkomende was- en afspoelwater voor 100% wordt hergebruikt.

3.6 We voldoen aan milieu- en Arbowetgeving

We voldoen zonder enige gebreken aan de nationale natuur- en arbowetten die voor ons bedrijf gelden. Om compliant te zijn aan alle vigerende wet- en regelgeving maken wij gebruik van de modules, Arbo en milieu, van Sufficio.

logo's

Vragen over MVO bij TB?

Wil je meer weten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij TB?

Neem contact op met Roel Wouterse:

T: 06 - 51 28 03 11
E: r.wouterse@tb.nl